Privacy policy - Disclaimer

Privacy policy

De Wolf Sandra heeft met deze website tot doel om elke bezoeker te informeren over de goederen en diensten die door De Wolf Sandra worden geleverd. De hierna genoemde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.dewolfsandra.be en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van deze website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Toegang tot de website.
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door De Wolf Sandra enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch De Wolf Sandra behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen. De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van De Wolf Sandra en dat door de loutere mededeling van informatie aan De Wolf Sandra, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van De Wolf Sandra. Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van De Wolf Sandra middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door De Wolf Sandra worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie.
Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van De Wolf Sandra onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door De Wolf Sandra ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege De Wolf Sandra inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden. De Wolf Sandra treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

Aanwezige links.
Teneinde het bezoek van de website van De Wolf Sandra voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht.
De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van De Wolf Sandra nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt. De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan De Wolf Sandra.De Wolf Sandra behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

Bescherming van intellectuele rechten
Het logo, evenals de bedrijfsnaam van De Wolf Sandra behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van De Wolf Sandra. De Wolf Sandra draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden. Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van De Wolf Sandra, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste De Wolf Sandra in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

Privacy Policy.
De Wolf Sandra (Moorselbaan 36-42, 9300 Aalst, België) vindt het belangrijk om de gegevens van haar klanten te beschermen. Vanaf 25 mei 2018 is een nieuwe Europese wetgeving in werking rond transparantie en bescherming van data, genaamd de AVG-wetgeving (GDPR: General Data Protection Regulation). Persoonlijke gegevens (naam, voornaam, emailadres, adres, geboortedatum, telefoon), die je aan de De Wolf Sandra doorgeeft of in het verleden doorgeven hebt, mondeling, door in te schrijven op de nieuwsbrief, producten te bestellen of te reserveren, formulieren in te vullen of informatie aan te vragen, worden door de De Wolf Sandra bewaard. Je persoonsgegevens bewaren we enkel in het kader van onze commerciële relatie en niet langer dan nodig. Je persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden. De Wolf Sandra heeft de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens. Wij houden jou regelmatig op de hoogte van nieuws over onze firma en onze producten en diensten via onze nieuwsbrieven. Indien je onze mails niet meer wenst te ontvangen, kan je je uitschrijven door ons een mail te sturen. Elke aanvraag voor aanpassing of verwijdering van gegevens moet per e-mail worden verzonden naar het adres info@dewolfsandra.be en moet vergezeld zijn van een bewijs van uw identiteit, zodat wij deze adequaat kunnen controleren en waarborgen op deze manier de bescherming van uw privacy.

Meer informatie omtrent deze privacy disclaimer kan u bekomen via info@dewolfsandra.be.